Werk-& leervormen

SDB Academy heeft verschillende werk- en leervormen die onlosmakelijk verbonden zijn met de leertechnologie van Het Leerplatform. 

 

Werkvormen

Een werkvorm betreft leeractiviteiten in een groep onder begeleiding van een expert.

De Beeldsessie is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers analyseren eerst op de Beeldtafel een praktijkvideo met werksituaties over het te behandelen thema.

Leerdoel: Het mobiliseren van kennisdeling tussen deelnemers

Beeldtraining is een werkvorm in een groep met minimale begeleiding van een expert. Deelnemers bekijken eerst op de beeldtafel een trainingsvideo en selecteren goede en slechte werksituaties. Ze gaan in dialoog om samen de meest passende beelden te selecteren.

Leerdoel: Het mobiliseren van kennisdeling tussen deelnemers

Dagstart & Reflectie is een werkvorm in een groep, onder begeleiding van een expert. Deelnemers stemmen eerst op thema’s waarin ze zich willen verdiepen en kiezen gezamenlijk het dagthema. Vervolgens maken ze foto’s van werksituaties die bij het dagthema aansluiten.

Leerdoel: Actief aan de slag met eigen leerbehoeften en hierop reflecteren

Goed van Start is een werkvorm, in de vorm van een reisvoorbereiding, in een groep onder begeleiding van een expert (reisleider). Deelnemers maken in duo’s verschillende opdrachten om te checken of ze voldoende verbonden zijn met het leertraject en klaar zijn om te starten met hun leertraject (reis).


Leerdoel: Optimale voorbereiding en verbinding met het leertraject en de leertechnologie die deelnemers gaan toepassen

Kampvuur is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers gaan door het doorlopen van 4 stappen actief aan de slag met een knelpunt dat/uitdaging die zij ervaren. De output van de vierde stap wordt gefilmd.


Leerdoel: Het vergroten van het zelf oplossend vermogen van zowel het team als het individu

Kennis van Zaken is een werkvorm waarin de expert zijn kennis deelt met de groep. De expert is in dit geval de inhoudsdeskundige. Deelnemers geven vooraf aan welke kennisvragen zij nog hebben en welke onderwerpen zij behandeld willen zien.

Leerdoel: Het verwerven van kennis


Kracht- & Ontwikkelpunten is zowel een werkvorm in een groep als een autonome leervorm. De leervorm werkt het meest optimaal als je eerst eenmalig de werkvorm hebt ingezet. Hierna kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag met hun eigen kracht- en ontwikkelpunten.

Leerdoel: De ontwikkeling van deelnemers zichtbaar maken en spiegelen aan het perspectief van anderen

Lessons Learned is een werkvorm in een groep. Deelnemers maken aan de Beeldtafel een Lessons Learned- video door voor elk beeld het antwoord op de sessievraag in te spreken. Daarna reageren anderen (collega’s of een inhoudelijk expert) op de ingesproken fragmenten.

Leerdoel: Het borgen van en reflecteren op opgedane kennis of ervaringen uit werksituaties

Online Beeldsessie is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers analyseren op het SDB Leerplatform een praktijkvideo over het te behandelen thema. Deelnemers selecteren daarna beelden uit de video.

Leerdoel: Dialoog bevorderen om tot gedeelde betekenis te komen over te behandelen thema

Proactiviteit in werksituaties is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers interviewen elkaar eerst aan de hand van de Analysekaart over een lastige werksituatie.

Leerdoel: Vergroten van proactiviteit bij deelnemers

Review is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. De expert geeft gemotiveerde en gevalideerde feedback op leer- of werkproducten die deelnemers in de Peer Feedback Community hebben geplaatst.

Leerdoel: Vaststellen van de kwaliteit van een leer- of werkproduct

Team Ontwikkel Plan is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Naar aanleiding van uitdagingen of resultaten van het team formuleren deelnemers in kleine groepen SMART-acties die het team zou kunnen uitvoeren. Deelnemers gaan in dialoog over de acties.

Leerdoel: Het stimuleren van teamontwikkeling bij het team

Zichtbaar maken is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers vullen eerst in het SDB Leerplatform een Leer- en Ontwikkelscan in. Hierna bespreken deelnemers in de groep het gezamenlijke resultaat.

Leerdoel: Zichtbaar maken van team- en individuele prestaties, en de beoogde ambitieniveaus

Voortgangsbespreking is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Door middel van het Rapport Leeractiviteiten bespreekt de expert de deelname van deelnemers in de Peer Feedback Community en grijpt in indien nodig.

Leerdoel: Het stimuleren van deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces

Werkanalyse is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers bepalen eerst in groepjes werksituaties die in aanmerking komen voor vernieuwing. Deelnemers berekenen daarna in dezelfde groepjes de vernieuwingsfactor en gaan na of het zinnig is om de werksituatie te vernieuwen om een beter resultaat te krijgen.

Leerdoel: Het versterken van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling

De graadmeter is een werkvorm waarbij deelnemers stellingen formuleren. De deelnemers gaan in twee- en/of drietallen dialoog over deze stellingen door middel van positionering op de graadmeter. Nadien formuleren zij actiepunten om mee aan de slag te gaan in de praktijk.

Leerdoel: Na deze werkvorm heeft de deelnemer inzicht gekregen in de denkwijze en behoefte van de ander en gereflecteerd op zijn eigen handelen ten opzichte van de ander

Inzicht en invloed is een werkvorm waarbij deelnemers gezamenlijk een thema en onderwerpen kiezen. Deelnemers krijgen een inzichtkaart waar ze zichzelf op de verschillende onderwerpen dienen te beoordelen. Ze beschrijven positieve en negatieve voorbeelden van werksituaties over de gekozen onderwerpen op diezelfde inzichtkaart.

Leerdoel: Na afloop van deze werkvorm hebben deelnemers inzicht gekregen in hun gedrag tijdens werksituaties en weten zij hoe zij hier invloed op uit kunnen oefenen

Leervormen

Bij een leervorm voeren deelnemers autonoom de leeractiviteiten uit.

Beeldactie is een leervorm gericht op individuele deelnemers. Voorafgaand aan een leertraject ontvangt en bekijkt de deelnemer de Beeldactie. De Beeldactie bestaat uit twee video’s met een voorbereidende opdracht.

Leerdoel: Het activeren van de voorkennis en leerhouding van een deelnemer die aan een leertraject gaat beginnen

Leergame is een leervorm met autonome leeractiviteiten van een deelnemer. Deelnemers spelen naar aanleiding van een (Online) Beeldsessie of Dagstart & Reflectie een leergame van drie rondes met de destijds gekozen beelden en onderwerpen.

Leerdoel: Het verhogen van de retentiewaarde van het geleerde

Het Goede Gesprek is een leervorm met autonome leeractiviteiten. De deelnemer laat zichzelf interviewen door een collega of leidinggevende, aan de hand van het schema Het Goede Gesprek. Samen stellen zij kracht- en ontwikkelpunten en intenties tot talentontwikkeling op.

Leerdoel: Inzicht krijgen in eigen kracht-, ontwikkelpunten en intenties om talentontwikkeling mogelijk te maken

Kracht- & Ontwikkelpunten is zowel een werkvorm in een groep als een individuele leervorm. Bij de werkvorm verdiepen deelnemers zich eerst in de kwaliteitsniveaus van kracht- en ontwikkelpunten. Hierna stellen deelnemers hun eigen kracht- en ontwikkelpunten op.

Leerdoel: De ontwikkeling van deelnemers zichtbaar maken en spiegelen aan het perspectief van anderen

Virtueel Werkplekleren is een leervorm met autonome leeractiviteiten van een deelnemer. De deelnemer voert opdrachten in de Peer Feedback Community uit door leer- of werkproducten te maken.

Leerdoel: Werksituaties omzetten in leersituaties door het maken van leerproducten en virtuele leerinteractie

Persoonlijke Reflectie is een leervorm met autonome leeractiviteiten. De deelnemer reflecteert op een voor hem bijzondere werksituatie door de antwoorden op de 13 reflectievragen van het Persoonlijk Reflectiekaartje uit te spreken naar een ander.

Leerdoel: De optimale leeropbrengst uit een lastige werksituatie halen

Beeldreflectie is een leervorm gericht op de individuele deelnemer. Na afloop van een bijeenkomst of een leertraject deelt de expert Beeldreflectiekaartjes uit aan de deelnemers. Elke deelnemer reflecteert op een gewenst moment op het geleerde door de antwoorden op de reflectievragen in te spreken op video.

Leerdoel Bij deze leeractiviteit kijkt de lerende terug op zijn leersituaties, wat zijn rol hierin was en hoe hij dit in het vervolg wil verbeteren.

Neem gerust contact met ons op!

Heb je vragen of kom je ergens niet uit?
Maak een ticket aan of bel ons.

Alles voor experts

Allesvoorexperts.nl wordt aangeboden door SDB Academy

SDB Academy bestaat uit een krachtig team van professionals. Met onze kennis en ervaring helpen wij jouw organisatie een sterke en lerende organisatie te worden. Wij staan voor je klaar!